You are here

De vennootschapsbijdrage is wettig

10 November 2022

Uit recente arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie is gebleken dat de jaarlijkse bijdrage van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen (de vennootschapsbijdrage), wettig is.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 28 maart 2022, S.16.0059.F (het arrest is op dit ogenblik enkel beschikbaar in het Frans), bevestigd dat:

  • de socialeverzekeringsfondsen bevoegd zijn om de vennootschapsbijdrage te innen.
  • het verschil in waarborgen bij de inning van de vennootschapsbijdrage door de socialeverzekeringsfondsen ten opzichte van de waarborgen bij de inning van belastingen door de rekenplichtigen van de Staat de Grondwet niet schendt.
  • de verhoging wegens laattijdige betaling van de vennootschapsbijdrage een verwijlintrest en geen belasting is. De wetgever mag de Koning dus machtigen om de gevallen te bepalen waarin verzaakt kan worden aan de toepassing van deze verhoging.

Deze uitspraak volgt de eerdere arresten van het Grondwettelijk Hof (nr. 142/2010 van 16 december 2010, nr. 103/2011 van 16 juni 2011, nr. 10/2017 van 25 januari 2017 en nr. 153/2021 van 28 oktober 2021).

Met dit arrest wordt een einde gemaakt aan de betwistingen van de wettelijkheid en grondwettelijkheid van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.