Moeilijkheden in de varkenssector: betalingsfaciliteiten

16 maart 2022

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest binnen de Europese Unie of door andere conjuncturele factoren die wegen op de varkenssector (maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis en de prijsverhogingen van energie en dierenvoerders), krijgen betalingsfaciliteiten.

De al bestaande betalingsfaciliteiten voor de voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, worden verlengd en zullen ook gelden voor de voorlopige sociale bijdragen van de overige kwartalen van 2022. Er komen ook meer situaties in aanmerking tijdens de drie laatste kwartalen van 2022.

Die maatregelen gelden voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten uit de varkenssector, waarvan

 • ofwel de onderneming behoort tot een NACE-BEL code die begint met
  • (A) 01.46 (fokken van varkens),
  • (C) 10.11 (verwerking en conservering van vlees),
  • (C) 10.13 (vervaardiging van producten van vlees),
  • (G) 46.32 (groothandel in vlees en vleesproducten),
  • (G) 47.22 (detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels)

  en die aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden door de Afrikaanse varkenspest;

 • ofwel de economische activiteit direct getroffen is door de gevolgen die de crisis van de Afrikaanse varkenspest heeft, zowel in als rondom een besmette zone (bijvoorbeeld: bosbouwers, uitbaters in de toeristische sector, uitbaters van een horecazaak, …) en die aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden door de Afrikaanse varkenspest;
 • ofwel de economische activiteit moeilijkheden ondervindt door de Afrikaanse varkenspest en/of getroffen is door de maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-19 crisis of door de prijsverhogingen van energie en dierenvoerders. 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

De betrokken zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt enkel voor de voorlopige sociale bijdragen van het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat de voorlopige bijdrage van het tweede kwartaal 2022 moet betaald worden vóór 30 juni 2023. De voorlopige bijdragen van het derde kwartaal 2022 moeten betaald worden vóór 30 september 2023. De voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal 2022 moeten betaald worden vóór 15 december 2023

De aanvraag voor het tweede kwartaal 2022 moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 juni 2022. De aanvraag voor het derde kwartaal 2022 moet ingediend worden vóór 15 september 2022. De aanvraag voor het vierde kwartaal 2022 moet ingediend worden vóór 15 december 2022.

Als je één aanvraag wil indienen voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022 samen, dan moet die aanvraag ingediend worden vóór 15 juni 2022. Als je één aanvraag wil indienen voor het derde en vierde kwartaal van 2022 samen, dan moet die aanvraag ingediend worden vóór 15 september 2022.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door de Afrikaanse varkenspest,door de maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-19 crisis of door de prijsverhogingen van energie en dierenvoerders (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

De zelfstandige heeft eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer er een aanvraag tot uitstel van betaling ingediend werd. 

Vrijstelling van bijdragen

De betrokken zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022.

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een starter kan dus pas een aanvraag voor die 4 kwartalen indienen nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit eerder werd stopgezet).

Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor de drie betrokken kwartalen, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het vierde kwartaal van 2022 hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor die drie kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet in dat geval ingediend worden vóór 30 juni 2023.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds indienen. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds. 

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

De betrokken zelfstandigen kunnen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. De zelfstandige kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van de geraamde inkomsten. De vermindering moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds.

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten blijft behouden. Zij kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan die minimumbijdrage.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2022 hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening van de definitieve bijdragen niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen. 

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.